strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Historia szkoły
         Pierwsza wzmianka o szkole w Zakrzewie pochodzi z 1612r. Umieszczona jest w akcie erekcyjnym kościoła parafialnego. Wiemy, że szkoła znajdowała się obok drogi na cmentarzu kościelnym. Zarządzał nią proboszcz, utrzymujący bakałarza (nauczyciela) i kantora (kierownika chóru). Z okresu zaborów posiadamy niewiele informacji. Na pewno, na początku tego długiego czasu szkoła nie funkcjonowała. Zapis z roku 1781 stwierdza, że nie ma nawet śladów placówki. Z kolei na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych. Tylko dzięki dobrej woli państwa Harenzów, u których uczyły się dzieci, zajęcia odbywały się systematycznie. Szkoła nie była płatna a uczęszczanie do niej było dobrowolne. Nie udało się ustalić, kim był nauczyciel. Prawdopodobnie pozostawał on na utrzymaniu mieszkańców Zakrzewa. W czasie I wojny światowej okolice Zakrzewa były świadkiem wielu potyczek między wojskami rosyjskimi i niemieckimi. Ówczesny proboszcz, ks. Ostrowski, wspomina odgłosy wystrzałów armatnich i przemarsz oddziałów kozackich. Możemy się jedynie domyślać, że jest mało prawdopodobne, aby w takich warunkach szkoła istniała. Po odzyskaniu niepodległości, w 1918r. Polska, aby utrzymać swoją suwerenność, potrzebowała ludzi wykształconych, takich, którzy sami mogliby przekazać swoją wiedzę innym. W rękach takich osób spoczęło zadanie tworzenia oświaty w nowej rzeczywistości. Jedną z takich osób była pani Franciszka Gulińska. Pochodzącą z Kresów Wschodnich, wychowana na wartościach patriotycznych, poświęciła całe swoje życie szkole. Zaraz po wojnie zjawiła się w Kuratorium Radomskim z propozycją reaktywowania szkolnictwa na terenie dzisiejszej gminy Zakrzew. Wiemy na pewno, ze była samodzielną założycielką szkoły w Gulinie i przyczyniła się do powstania szkoły w Zakrzewie. Po wojnie była nauczycielką szkoły w Marianowicach. Przed rokiem 1932 szkoła w Zakrzewie nie miała własnej siedziby. Zajęcia odbywały się w budynkach przeznaczonych dla służby dworskiej (czworakach). Nauczyciele mieszkali w dawnym dworze, ówcześnie należącym do państwa Herniczków. W latach 1932-1934 zbudowano drewnianą szkołę. Była to placówka III stopnia a zatem, według ówczesnego systemu oświaty, prezentowała wysoki poziom. Szkoła nosiła imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszym jej kierownikiem (do 1938r.) był Stanisław Gocel. Wiemy, że w czasie okupacji hitlerowskiej został aresztowany i wywieziony, gdzie zginął. Druga wojna światowa rzuciła go na tereny ZSRR, skad wyszedł z armią gen. Andersa. Po wojnie mieszkał w Cleveland, USA. Kilka razy odwiedził Polskę a w lipcu 1969r. był nawet w Zakrzewie. W szkole w Zakrzewie pracowało wielu zasłużonych nauczycieli: Maria i Jan Błazikowie, Janina Legacka, Henryk Wach, oraz Jadwiga Targowska - opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej. W czasie II wojny światowej w szkole mieścił się szpital, choć również prowadzone były zajęcia. Wiemy, że na pewno uczyli Jadwiga Targowska, Henryk Wach, Maria Błazik, Tadeusz Górka. Nie znamy powojennych losów tych ludzi. Na pewno jednak Jadwiga Targowska ukończyła po wojnie studia matematyczne i była cenioną nauczycielką w Sandomierzu. Zmarła w 1991r. Dzieki jej krewnym, Barbarze Targowskiej, udało nam się uzyskać więcej informacji o szkole. Pierwszym kierownikiem w roku 1945 był Jan Głowacki, po nim Zofia Miksa, a następnie Henryk Wach. W 1957r. szkoła kierował Jan Przerwa. Kolejnymi dyrektorami naszej szkoły byli: Roman Olszak, Stanisław Zbrowski, Władysław Świostek, Jolanta Orzech, Jan Siek. W 1999r. w ramach nowej reformy oświaty ze szkoły w Zakrzewie wyłoniły się dwie placówki Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem naszego Gimnazjum jest obecnie pani Krystyna Smolińska.

Rozwój Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiwicza w Zakrzewie


        Minęło szesnaście lat od wprowadzenia w życie reformy oświaty, której najważniejszym elementem była reorganizacja szczebli nauczania, polegająca głównie na utworzeniu szczebla pośredniego - gimnazjum. Okres ten niejako zamyka pierwszy etap wprowadzania reformy, pozwalając jednocześnie na ocenę jej realizacji. W przypadku konkretnych szkół ocena taka jest właściwie przedstawieniem i oceną procesu rozwoju danej placówki. Rozwój Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie przedstawimy, umieszczając naszą szkołę w różnych rolach, jakie powinna wypełniać. Można tu wyróżnić:

- rolę dydaktyczną,
- wychowawczo - kulturalną i społeczną.

Oczywiście działalność szkoły wykazuje pewną jednolitość tak, że w praktyce trudno nieraz rozdzielić wszystkie ze spełnianych ról.

Szkoła jako placówka przekazująca wiedzę.

Rozwój szkoły w sferze dydaktycznej polegał głównie na stworzeniu pracowni przedmiotowych, a więc na rozwoju bazy materialnej procesu kształcenia. Udało nam się oddać do użytku:

  • trzy pracownie polonistyczne
  • trzy pracownie matematyczne
  • dwie pracownie historyczne
  • dwie pracownie językowe
  • pracownię geograficzną
  • pracownię biologiczną
  • fizyczno- chemiczną
  • informatyczną
  • salę katechetyczną.
Każda z pracowni posiada na wyposażeniu szereg pomocy dydaktycznych. Niektóre z pracowni posiadają zaplecza.

..............................................................................................

        Prawdziwą dumą naszego gimnazjum jest kompleks obiektów sportowych, w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, boisko trawiaste oraz kort ze sztuczną nawierzchnią. Oprócz materialnej strony pracy dydaktycznej na uwagę zasługuje również fakt, iż nasze gimnazjum jako jedno z nielicznych wprowadziło naukę dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Oprócz realizacji programów nauczania, na niektórych przedmiotach prowadzone są ścieżki edukacyjne: edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, edukacja filozoficzna. Oprócz kół zainteresowań z każdego przedmiotu, młodzież nasza może rozwijać swe zainteresowania na spotkaniach koła teatralnego i filozoficznego. Dzięki tym wszystkim czynnikom nasi uczniowie odnoszą sukcesy zarówno w olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych, recytatorskich jak i zawodach sportowych

..............................................................................................

Działalność Gimnazjum w sferze
wychowawczo - kulturalnej.


Przechodząc do wychowawczo - kulturalnej roli naszej szkoły należy zauważyć, że dosyć ściśle wiąże się ona z działalnością w sferze społecznej. Gimnazjum nasze jest bowiem nie tylko placówką wychowawczą ale stanowi również swoistego rodzaju centrum lokalnej kultury. W tej chwili skupimy się jednak tylko i wyłącznie na wkładzie szkoły w osobisty rozwój ucznia. Misją naszego gimnazjum jest stworzenie szkoły, która wyróżniałaby się spośród innych niepowtarzalnym klimatem i tradycjami. Motto, którego przesłanie staramy się wpajać naszym uczniom, to łacińska sentencja: Sapere aude, incipe!- Odważ się być mądry, zacznij! Nie chodzi nam przy tym tylko i wyłącznie o wykształcenie, o wiedzę. O wiele ważniejszą sprawą jest to, aby uczeń potrafił mądrze pokierować swoim życiem, aby rozumnie stawiał czoło rzeczywistości. Same wiadomości tutaj nie wystarczą. Należy ukształtować osobowość ucznia, przekazać tradycyjne wartości, rozbudzić jego wrażliwość. Staramy się to czynić w miarę naszych możliwości. Po pierwsze, udało nam się już na trwałe wprowadzić tradycję uczestnictwa uczniów w spektaklach teatralnych oraz w spotkaniach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Pozwala to zaszczepić w naszej młodzieży nawyk chodzenia do teatru i kina. Dzięki temu uczniowie poznają inny niż dotychczas sposób spędzania wolnego czasu. W efekcie stają się nie tylko odbiorcami kultury ale świadomymi uczestnikami życia kulturalnego. Inną z tradycji jest "Gość Miesiąca"- cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Podczas nich młodzież ma możliwość poznania życia osób, które odgrywają ważną rolę w społeczności regionu. Niejednokrotnie takie spotkanie jest spotkaniem oko w oko z żywą historią. Osobowość zaproszonych osób, koleje ich życia, ich charyzma pozwala uczniom odkryć celowość i konieczność ciągłej pracy nad sobą. Staramy się również uwrażliwić uczniów na problemy społeczne. Jednym z elementów tego procesu są odwiedziny w Domu Spokojnej Starości. Młodzież nasza wyjeżdża tam w okresie Świąt Bożego Narodzenia, prezentując program artystyczny złożony z kolęd. Uczniowie uczą się tam szacunku dla ludzi starszych, chorych, samotnych. Organizowane są również wyjazdy do Domu Dziecka. Młodzież przekazuje dzieciom zbierane wcześniej zabawki, rozmawia z nimi podczas zabaw. Od czterech lat współpracujemy z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowują pomoce naukowe dla swych niepełnosprawnych kolegów, ułatwiając im naukę geografii, biologii i historii. Przed miesiącem otrzymaliśmy puchar "Przyjaciel dziecka niewidomego". Bardzo ważne jest dla nas rozbudzanie własnej inicjatywy uczniów. Służy temu miedzy innymi radiowęzeł szkolny, gdzie młodzież codziennie prezentuje swoje własne, autorskie audycje. Od września 1999 roku wydajemy miesięcznik szkolny "Szuflada", na łamach którego nasi uczniowie próbują swoich dziennikarskich umiejętności Praca w radiowęźle i "Szufladzie" kształtuje w uczniach poczucie obowiązku, rzetelności i odpowiedzialności. Oprócz wszystkich wymienionych wyżej elementów do tradycji naszej szkoły należy też organizacja przedstawień i akademii związanych z najważniejszymi świętami. Jak widać, przez cztery lata działalności naszej placówki udało nam się stworzyć pewien klimat, dzięki któremu uczniowie czują więź ze swoją szkołą. Podkreśleniem specyfiki naszego gimnazjum są stroje gimnazjalistów stylizowane na akademickie togi. Uczniowie noszą je w czasie największych uroczystości w naszej szkole. Osobnym rozdziałem rozwoju naszego gimnazjum jest stworzenie Szkolnego Muzeum Regionalnego i kawiarenki "Muzealna". Historia tych dwóch przedsięwzięć jest jednak na tyle obszerna, że wymaga osobno opisania w kolejnych numerach "Wieści". Rozwój naszej szkoły nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z rodzicami naszych uczniów. To między innymi dzięki ich ofiarności i zrozumieniu potrzeb Gimnazjum osiągnęliśmy zamierzone przez nas cele. Stały i życzliwy kontakt z władzami samorządowymi i Urzędem Gminy także jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój naszej szkoły. Ten element działalności Gimnazjum jest ściśle związany z wyróżnioną wyżej sferą społeczną.

Szkoła w społeczności lokalnej.

Rozwój Gimnazjum to nie tylko wewnętrzne jego przemiany. Ogromną rolę odgrywa nasza szkoła w życiu społeczności lokalnej i na tym właśnie polu rozwija się i przyczynia do rozwoju otoczenia. Pierwsze, na co należy wskazać opisując tę właśnie sferę, jest bezpośredni udział Gimnazjum w kształtowaniu świadomości ludzi w zakresie edukacji regionalnej. To dzięki naszej szkole nie tylko uczniowie ale i inni obywatele Gminy Zakrzew mogą dowiedzieć się czegoś więcej o swej małej ojczyźnie- jej historii, kulturze i obyczajach. Służą temu różne inicjatywy, z jakimi wychodzi nasza szkoła. Pierwszym (chronologicznie) pomysłem w realizacji tego celu były, prowadzone przez Krystynę Smolińską, lekcje w ramach ścieżki przedmiotowej: Edukacja regionalna. Uczniowie mogli dowiedzieć się czegoś więcej o ich najbliższym otoczeniu, a co więcej mogli powoli zacząć utożsamiać się ze swą małą ojczyzną i coraz bardziej być świadomi swych korzeni. Lekcje edukacji regionalnej stały się impulsem do największego z naszych przedsięwzięć: stworzenia Szkolnego Muzeum Regionalnego. Muzeum jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o dawnym życiu w okolicach Zakrzewa. Dla starszych jego mieszkańców jest sentymentalną podróżą, w czasie której na nowo odkrywają swoje dzieciństwo i młodość. Młodsi obywatele gminy czerpią z Muzeum inspiracje do poszukiwań swojej tożsamości i korzeni. Nasze doświadczenie i wiedza, jakie zdobyliśmy podczas prac przy organizacji Muzeum, pozwalają nam na czynny udział w wielu imprezach kulturalnych, mających miejsce na terenie naszej gminy. Jedną z nich są Dożynki Gminne. Olbrzymia część programu artystycznego podczas tej imprezy jest przygotowywana przez Gimnazjum. Oprócz tego, podczas Dożynek prezentowane są najciekawsze eksponaty naszego Muzeum. Stałym elementem tego wydarzenia stał się również nasz udział w części rozrywkowej imprezy, gdzie organizujemy loterię fantową oraz prowadzimy sprzedaż "swojskiego jadła". Oprócz wymienionych wyżej punktów styczności szkoły ze społecznością gminy Zakrzew należy wspomnieć o tradycji wystawiania przedstawień jasełkowych, które może oglądać każdy mieszkaniec Gminy. Młodzież opracowuje również program artystyczny prezentowany podczas spotkań par małżeńskich, obchodzących jubileuszowe rocznice ślubu. Nasza szkoła organizuje też spotkania dla emerytowanych nauczycieli i pracowników gminy, mieszkających na terenie Gminy Zakrzew. Grupa młodzieży z naszej szkoły brała udział w światowym programie edukacyjnym Stowarzyszenia Odyseja Umysłu. Konkurs, w którym uczestniczyło 58 drużyn z całej Polski, zakończył się zwycięstwem dla naszej młodzieży i możliwością reprezentowania Polski na Festiwalu Europejskim na Słowacji, gdzie również zwyciężyliśmy w swojej grupie wiekowej. Ze względów finansowych nie uczestniczyliśmy w Festiwalu Światowym w USA. We wrześniu 2002r przystąpiliśmy do akcji "Szkoła z klasą", której organizacją i promocją zajęła się "Gazeta Wyborcza" oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcji patronował prezydent Aleksander Kwaśniewski . Nasza szkoła przystępując do akcji za główny cel postawiła sobie zmianę systemu nauczania. Chcemy ciekawie i dobrze uczyć, jasno i sprawiedliwie oceniać, tworzyć dobry klimat i przygotować uczniów do nowoczesnego świata, a także rozwijać umiejętności współpracy i wrażliwości społecznej. Zajęliśmy się realizacją 6 zadań, cała społeczność szkolna pracowała bardzo solidnie.
Od września 2003r jesteśmy Szkołą z klasą!

Współpraca szkoły z władzami samorządowymi.

Gimnazjum Publiczne w Zakrzewie od początku swego istnienia ściśle współpracuje z władzami Gminy Zakrzew. Zamierzenia Dyrekcji szkoły i potrzeby Gimnazjum znajdują zrozumienie Rady Gminy, Pana Wójta i Pani Sekretarz. Władze samorządowe wiedzą, że szkołę warto rozwijać i inwestować w nią. Wynikiem zgodnego współdziałania jest realizacja szeregu udanych, wspólnie podjętych, przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich należą: oddanie do użytku kompleksu boisk i sali gimnastycznej, uruchomienie oczyszczalni ścieków, organizacja kompleksu ogrodowego, organizacja świetlicy socjoterapeutycznej.