strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Co dalej Gimnazjalisto?

"Wybierz zawód, który lubisz,
a nigdy nie będziesz musiał pracować"
                                          
Konfucjusz


Uczniowie klas III będą przystępowali do egzaminu gimnazjalnego w następujących terminach:

1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie o godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego o godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych o godz. 9:00

- z zakresu matematyki o godz. 11:00

3. język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. (środa)

- na poziomie podstawowym o godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym o godz. 11:00

(dodatkowy termin egzaminu 1,2,3 czerwca 2016)

Inne ważne terminy związane z przeprowadzeniem egzaminu to:

a) do 30 września 2015 r. - złożenie przez RODZICÓW deklaracji

- wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

- informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

- informującej o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub części drugiej egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
plik do pobrania

b) do 15 października 2015 r. - przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (opis uprawnień i dostosowań jest zamieszczony poniżej - proszę o dostarczenie zaświadczenia do pedagoga szkolnego)

c) do 24 listopada 2015 r. - złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, (dotyczy tych uczniów, którzy otrzymali od pedagoga pisemną informację o tzw "dostosowaniach") ,

d) do 18 stycznia 2016 r. - złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,

e) do 1 kwietnia 2016 r. - przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych

Szczegółowe informacje dotyczące:

a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

b) struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c) zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia)

d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

e) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

g) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zostaną omówione z uczniami na spotkaniach z dyrektorem szkoły w ramach godzin wychowawczych w każdej klasie III oraz przedstawione rodzicom na zebraniu w dniu 4 kwietnia 2016 z dyrektorem szkoły.

Z procedurami egzaminacyjnymi mogą Państwo zapoznać się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: www.oke.waw.pl

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, to:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

f) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

- objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

- cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

2. Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

LUB

b) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy wyłącznie części pierwszej lub drugiej egzaminu) -€“ na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

3.Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- słabowidzących

- niewidomych

- słabosłyszących i niesłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy wyłącznie części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego).

4. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polega między innymi na:

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.


"MÓZG 2015"

W dniu 18 lutego 2015 roku uczniowie klas II a oraz II b wzięli udział w wystawie "MÓZG 2015" organizowanej przez  Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu i Szkolny Ośrodek Kariery działający przy tej szkole.
Dowiedzieli  się o  kilku zadziwiających faktach - poznali swoje ciało, psychikę i ducha. Trzy w jednym: nowiki techniczne, rzeczy niemożliwe robione od ręki i wspaniała zabawa przy odkrywaniu swoich możliwości, to wszystko zapewnili przewodnicy po wystawie - uczniowie " energetyka".
Dodatkowo nasi gimnazjaliści podjęli wyzwanie rzucone w "Komnacie Tajemnic". W czasie 15 minut mieli rozwiązać zagadkę, której rozwiązanie miało umożliwić opuszczenie komnaty. Czas przeznaczony na rozwikłanie zagadki skończył się  bardzo szybko, ale na szczęście,  nawet bez podania prawidłowego rozwiązania,  udało się bezpiecznie wyjść z pomieszczenia. 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Zawody przyszłości pdf.

Szkoły ponadgimnazjalne w Radomiu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Żeromskiego 10, 26-600 Radom

tel.: (+48) 48 362 76 55
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
ul. Kusocińskiego 8, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 364 11 80
III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego
ul. Traugutta 44, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 36 64
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta
ul. Traugutta 52a, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 363 22 52
VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 344 10 60
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
ul. Sobieskiego 12, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 333 08 32, 48 333 08 34
X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego
ul. Beliny-Prażmowskiego 37, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 363 17 88
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 364 23 37, 48 364 28 31
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 364 02 52
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Wernera 22, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 369 93 26

 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. Armii Ludowej 1, 26-600 Radom

  tel.: (+48) 48 366 29 96
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 344 81 16
Zespół Szkół Samochodowych
  ul. 25 Czerwca 66, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 362 65 53, 48 362 31 86, 48 362 31 87
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 362 85 96, 48 362 81 86
Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
  al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 363 57 00
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 331 09 86; 48 331 09 01; budynek warsztatowy: 48 369 94 19
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
  ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 362 18 32
IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
  ul. Mariacka 25, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 362 74 85; 504 25 28 04
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 366 58 05
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 6 im. Jana Kochanowskiego
  ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 363 23 96
IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7
 ul. Staromiejska 11, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 57 92
 
   

Polecamy strony:
www.cke.edu.pl
www.oke.waw.pl
www.edu.pl
www.kuratorium.waw.pl
www.perspektywy.pl
www.ohp.pl
www.gimnazjum.kujon.net
www.egzamin-gimnazjalny.pl
www.pupradom.pl
www.edukacja.warszawa.pl